Engelli Öğrenciler Birimi

Üniversitemizde kayıtlı olan tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerin üniversitenin sunduğu akademik, sosyal ve fiziksel tüm imkân ve hizmetlerden tam, eşit, engelsiz ve erişilebilir biçimde yararlanabilmesi için çalışan hizmet birimdir. Engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamakta, karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemekte ve engelleri ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunarak, gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Birimin görevleri şunlardır:

i.           Öğrencilerin ders ve sınav uygulamalarının kişinin engel durumuna göre doğru biçimde uyarlanması konusunda öğretim üyeleri, bölüm ve fakültelerle işbirliği yapmak,

ii.         Engelli öğrencilerin, yurt, burs ve sağlık hizmetleri gibi konularda ihtiyaçlarını tespit etmek ve çözüm yolları geliştirmek,

iii.       Öğrencilerin akademik ihtiyaçlarıyla ilgili gerektiğinde bireysel uyarlama mektuplarını (engel durumu dikkate alınarak öğrencinin ihtiyaçlarına göre eğitim ortamlarının ve metotların düzenlenmesini içeren bilgilerin derlenmesi) dersi veren öğretim elemanı ve öğrenci ile birlikte koordinasyon halinde hazırlamak,

iv.       Engelli öğrencilerin engel türlerine göre, bireysel olarak edinmelerinin faydalı olacağı veya doğrudan üniversite bünyesine kazandırılabilecek yardımcı araç gereçleri tespit etmek ve bunların temin edilmesi konusunda araştırma ve işbirliği çalışmalarında bulunmak.

 

Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM)

GETEM, Türkiye çapında görme engelliler için kurduğu e-kütüphane aracılığıyla sesli ve elektronik kitap hizmeti vermek ve üniversitemizdeki görme engelli öğrencilere laboratuvar hizmetleri vermek aracılığıyla aynı zamanda engelliler öğrenci biriminin de yürütme ve sekreterya çalışmalarını yapmak amacıyla kurulmuştur.

 

Üniversitemizde öğrencilerin engel durumlarına göre farklı ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu doğrultuda ihtiyaçlarının karşılanması için üniversite bünyesinde aşağıda verilen genel hizmetler bulunmaktadır.

 

Engelli Öğrenciler İçin Genel Hizmetler:

•         Mediko-Sosyal aracılığı ile sağlık hizmetlerinin sağlanması

•         Üniversite yurtlarında barınma konusuna öncelik verilmesi

•         Kayıt İşleri aracılığı ile fiziksel erişilebilirlikle ilgili problem yaşandığında ders yeri değişikliğinin yapılması 

•         Burs Ofisi aracılığı ile burs sağlanması konusunda öncelik verilmesi, gereksinim bursu alan öğrencilerin engelli öğrencilere destek sağlaması

•         Kısmi zamanlı öğrenci statüsünde öğrenci desteğinin verilmesi

•         Yemek Hizmetleri aracılığı ile özel perhiz yemeklerinin sağlanması

•         BÜREM ve BÜPAM aracılığı ile mesleki gelişim ve kişisel danışmanlık hizmetlerinin sağlanması

•         Yapı İşleri aracılığı ile erişilebilir düzenlemelerin yapılması

•         Acil durumlar için düzenlemelerin yapılması

•         Sınav ortamlarının düzenlenmesine destek verilmesi

 

 

Üniversitemizde genel hizmetlere ek olarak engel durumuna göre sağlanan hizmetlerden aşağıda örnekler verilmiştir.

 

Görme Engelli Öğrenciler İçin:

Sesli okuma desteği, derslerde not alıcı desteği (note-takers), kütüphane ve GETEM aracılığıyla kütüphane ve laboratuvar desteği yardımı, GETEM aracılığı ile alternatif formda materyallerin sağlanması (örneğin, e-metinler, braille alfabesi), GETEM ve kütüphane aracılığı ile internet kaynaklı materyallerin sağlanması, Yerleşke Oryantasyonu ve “Bağımsız Hareket” eğitiminin verilmesi, kütüphanede sesli çalışma/okuma odalarının oluşturulması.

 

Bedensel Engelli Öğrenciler İçin: 

Laboratuvarda fiziksel erişim desteği, araç ile kampüs içi erişim kolaylığı, erişimi uygun olmayan binalarda yapılan derslerin ve diğer etkinlik yerlerinin öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda tekrar düzenlenmesi, düzenlemenin mümkün olmadığı durumlarda yer değişikliğinin yapılması.

 

İşitme Engelli Öğrenciler İçin:

Derslerde not alıcı (note-takers) veya video kayıt desteği, çevirmen desteği, tele-konferans sistemlerinin sağlanması.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin:

Derslerde not alıcı desteği (note-takers), sınav ortamlarının düzenlenmesi.

 

Psikiyatrik ve Psikolojik Sorunları Olan Öğrenciler İçin:

Mediko Sosyal bünyesinde psikiyatrist desteğinin verilmesi, BÜPAM ve/veya BÜREM’den psikolojik destek hizmetlerinin sağlanması.

 

Engelliler Birimi ve GETEM için
İletişim

Tel: 0212 359 75 38 / 76 59
Ofis: Kuzey Kampüs, Park Binası, Kat 1
Web: www.getem.boun.edu.tr
E-posta: geteminfo@boun.edu.tr